GETPAID20.PL

4

Co nowego?

Regulamin Get Paid 2.0

Regulamin serwisu www.getpaid20.pl

 

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.getpaid20.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim produktów (zwanych dalej E-bookami).

 

 

§ 1  INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Mysc Tower z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Piaskowa 2. NIP: 7773208947 , REGON: 380912034 (zwana dalej Sprzedawcą).
 
2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą złożenie zamówienia, osoba taka staje się jego Klientem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu.
 
3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

§ 2 PRZEDMIOT SERWISU

 

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja E-booków. Klient otrzymuje dostęp do produktu jak najszybciej po opłaceniu zamówienia. E-book, w zależności od preferencji, może być wykorzystywany online lub pobrany na dysk Klienta.
 
2. Pod pojęciem E-book należy rozumieć publikację elektroniczną będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii E-booki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 
3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu E-booki dostępne są w formie elektronicznej. Po opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje bezterminowy dostęp do zakupionych E-booków w wersji z dnia zakupu. Dostęp do ich przyszłych aktualizacji jest bezpłatny pod warunkiem posiadania aktywnego i bezpłatnego konta na forum internetowym należącym do serwisu.
 
4. Dostęp do E-booka wymaga założenia konta na forum internetowym należącym do Serwisu. Klient uzyska link i wszystkie niezbędne dane do założenia konta jak najszybciej po opłaceniu zamówienia. Założenie i prowadzenie konta są bezpłatne, wymagane wyłącznie z przyczyn technicznych. Jedyną opłatą ponoszoną przez Klienta jest cena E-booka.
 
5. W ramach działalności forum internetowego Klient może zadawać pytania, wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników oraz uzyskiwać bezpłatne aktualizacje zakupionych E-booków. Brak przestrzegania regulaminu forum Internetowego może skutkować wyłączeniem funkcji społecznościowych (wysyłanie wiadomości, pisanie postów, uczestnictwo w czatach, itp.) – ale nigdy nie będzie skutkować utratą dostępu do zakupionych treści. Uczestnictwo w forum i przestrzeganie jego regulaminu nie są przedmiotem, ani warunkiem oferty Serwisu, a tylko środkiem do udostępniania treści E-booków online, bez konieczności pobierana ich treści na dysk Klienta. Wyłącznym przedmiotem oferty Serwisu jest dystrybucja E-booków.
 
6. Klient nie ma prawa udostępniać swojego konta na forum internetowym osobom trzecim. Każdy Klient nabywający E-booka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu. E-book jest udostępniony w ramach forum Internetowego, więc odprzedaż lub współdzielenie konta na forum jest traktowane jako złamanie praw autorskich.
 
7. W przypadku wykrycia współdzielenia lub sprzedaży konta na forum, konto może zostać usunięte bez ostrzeżenia. W takim wypadku Klient utraci dostęp do wersji E-booka dostępnej online. Po usunięciu konta z w./w. przyczyny, Sprzedawca podejmie kroki prawne w celu uzyskania zadośćuczynienia za wynikłe z postępowania Klienta straty finansowe.
 
8. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. B ) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Administrator zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie i wykorzystywanie utworów zamieszczonych na forum internetowym Sprzedawcy, na zasadzie licencji art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez zgody Administratora, może podlegać opłacie 1000 (słownie Tysiąc) euro za sztukę.

 

 

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Za pośrednictwem Serwisu można nabywać E-booki (Transakcja).
 
2. Klient, chcąc złożyć zamówienie musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 
3. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie E-booka i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 
4. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie prawdziwych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji elektronicznej.
 
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności.
 
6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego E-booka jest pobranie przez Użytkownika pliku PDF drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, a następnie zarejestrowanie konta na forum internetowym opisanym w w/w. pliku PDF. Pełen dostęp do E-booka Klient otrzymuje po aktywacji konta zarejestrowanego na forum internetowym Sprzedawcy. Aktywacja zostaje  wykonana maksymalnie w terminie 24 godzin od opłacania zamówienia.
 
7. Klient nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego E-booka osobom trzecim. Każdy Klient nabywający E-booka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Sprzedawcy albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy E-booka, z tytułu łamania praw autorskich.
 
8. Wszelkie E-booki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

 

§ 4 REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez zgłoszenie Sprzedawcy, przesłane drogą elektroniczną (mysc@getpaid20.pl) lub tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Mysc Tower
ul. Piaskowa 2
62-020 Swarzędz
 
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
 
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy w przypadku produktów, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone. Brak możliwości zwrotu dotyczy publikacji elektronicznych.
 
4. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z żądaniem jego natychmiastowego wykonania. Po aktywacji dostępu do treści prawo do odstąpienia nie przysługuje.

 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w wyniku korzystania z Serwisu oraz stosowania się do treści zawartych w E-bookach. Klient nabywa E-booki i korzysta z zawartych w nich porad na własną odpowiedzialność.
 
2. Sprzedawca udostępnia Klientom linki afiliacyjne do usług podmiotów trzecich i uzyskuje za to wynagrodzenie za reklamowanie podmiotów trzecich i od podmiotów trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Kupujących we współpracy z podmiotami trzecimi. Kupujący korzysta z dostępnych w Serwisie i na forum internetowym linków dobrowolnie. Współpraca z podmiotami trzecimi nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy Klientem, a Serwisem.
 
3. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę podczas Transakcji jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę. Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 
4. Sprzedawca jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania produktów lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania.
 
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Sprzedawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Sprzedawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 
8. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby zawarte w E-bookach informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktów sprzedawanych w ramach serwisu www.getpaid20.pl